ZASADY ODPŁATNOŚCI   

Podobny obraz

 Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. opłata stała)

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne korzystanie z wychowania przedszkolnegow placówce w wymiarze 5 godzin dziennie (obejmujących realizację podstawy programowej) dla wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza wyżej wymienione godziny, tzw. opłata stała, wynosi 1zł. za każdą rozpoczętą godzinę, dla wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat (do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat).
 3. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) przysługuje zwolnienie z opłaty stałej:
 • Częściowe – w przypadku gdy do placówki uczęszcza więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny, do kwoty 0,50zł. za każde dziecko,
 • Całkowite - w przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci 6 letnich lub starszych realizujących obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego nie ponoszą opłaty stałej, niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu ,
 2. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. opłata stała) ustalana jest po zakończeniu każdego miesiąca jako iloczyn stawki godzinowej - 1zł. ( lub w przypadku przysługującej zniżki 0,50zł.) oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, pomniejszony o czas trwania bezpłatnych 5 godzin z każdego dnia obecności.
 3. Naliczenia odpłatności dokonuje się w oparciu o elektroniczny system ewidencji wejść i wyjść dziecka z użyciem czytników i kart zbliżeniowych.

 

 Opłata za wyżywienie:

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
 2. Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu obejmuje trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek i wynosi 10 zł. od dziecka,
 3. Rodzic ponosi odpłatność w zależności od zadeklarowanej liczby posiłków spożywanych przez dziecko oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu:
 • 100 % dziennej stawki żywieniowej (za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek), tj. 10 zł. x liczba dni obecności dziecka w przedszkolu.
 • 80% dziennej stawki żywieniowej (za 2 posiłki: śniadanie, obiad) tj. 8 zł. x liczba dni obecności dziecka w przedszkolu.
 1. Na podstawie dostarczonej przez rodzica decyzji o dofinansowaniu posiłków przez MOPS lub GOPS przedszkole nie pobiera odpłatności za wyżywienie,

  

 

Ważne !!!

 • Opłaty z tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia - za miniony miesiąc należy dokonywać do 10 dnia następnego miesiąca na podane konto (np. za m-c wrzesień do 10 października).
 • W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka i nr grupy,
 • W uzasadnionych przypadkach isnieje możliwość przesunięcia terminu dokonywania opłat. W tym celu nalezy złożyć u dyrektora wypełniony Wniosek o zmianę terminu opłat (do pobrania w zakładce dla rodziców, dokumenty do pobrania).

 

Nr Konta:  39 1240 1792 1111 0011 0327 9283

 

Informację o wysokości opłaty za dany miesiąc rodzic otrzymuje w formie

wiadomości na podany przez siebie adres mailowy.

           

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE OPŁAT !!!

 

spp2.jpg

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2