Deklaracja dostępności

w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Nr 2

w Sanoku

 

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 z siedzibą w Sanoku, ul. Sadowa 11, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spp2.sanok.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 1 września 2014
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 września 2017

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: 

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie;
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • deklarację sporządzono dnia: 12 marzec 2021
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 08 czerwiec 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor i koordynator do spraw dostępności
 • e-mail: sekretariat@spp2.sanok.pl
 • telefon: 13 46 310 02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ prowadzący: Gmina Miasta Sanoka
 • adres siedziby: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna.

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 mieści się w trzech budynkach w następujących  lokalizacjach:

 1. ul. Sadowa 11, 38-500 Sanok;
 2. ul. Jana Pawła II 23, 38-500 Sanok;
 3. ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok;

 

Szczegółowy opis poszczególnych budynków.

 

 1. Budynek przedszkola przy ul. Sadowej 11.

 

Siedziba przedszkola zlokalizowana przy ul. Sadowej 11 w Sanoku. Jest to budynek jednopiętrowy, do którego prowadzi trakt z kostki brukowej połączony bezpośrednio z chodnikiem. Parking z oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych przylega do chodnika. Do wejścia głównego budynku przedszkola prowadzą trzy schodki  i podest. Schody z obu stron zabezpieczone są barierką. Drzwi otwierają się na zewnątrz, wejście prowadzi do małego holu. Następne drzwi prowadzą do głównego holu i szatni dla dzieci. Drzwi wejściowe posiadają  szerokość pozwalającą na wjazd wózkiem inwalidzkim. Przy wejściu głównym na ścianie elewacyjnej znajduje się dzwonek, jednak jest on umieszczony za wysoko i osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego jak i dzieci nie mają możliwości skorzystania z niego. Przy wejściu głównym nie ma też odpowiedniej rampy umożliwiającej wjazd wózkiem osobie ze szczególnymi potrzebami lub matce z dzieckiem w wózku. Konieczna jest pomoc innej osoby. Przy schodach po obydwu stronach zamontowana jest barierka.

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego mają prawo wejść do budynku. Pracownicy są w tym zakresie przeszkoleni i wiedzą, że pies asystujący „pracuje” i nie można go w żadnym wypadku głaskać, nawoływać czy karmić.

Poruszanie się po parterze budynku jest możliwe dla osób z szczególnymi potrzebami.  Na parterze znajduje się toaleta, która nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Także piętro budynku  nie jest dostępne dla takich osób, ponieważ prowadzą tam jedynie schody, nie ma windy osobowej, ani żadnego urządzenia typu „schodowłaz”, które umożliwiałaby wejście na piętro. Do wyjścia  ewakuacyjnego znajdującego się w szatni przedszkola prowadzą trzy schodki. Wyjście jest oznakowane odpowiednimi elementami odblaskowymi.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Placówka nie posiada informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej czy głosowej.  W przypadku ewakuacji, zostanie wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

 1. Budynek przedszkola przy ul. Jana Pawła II 23.

 

Jest to budynek jednopiętrowy do którego prowadzi trakt z kostki brukowej połączony z terenem ogrodzonym, który przeznaczony jest jedynie dla ruchu pieszego. Parking znajduje się po prawej stronie budynku. Na parking można wjechać z głównej drogi wąską uliczką. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku przedszkola prowadzi jeden schodek i podest. Drzwi otwierają się na zewnątrz, wejście prowadzi do małego holu. Następne drzwi prowadzą do głównego holu i szatni dla dzieci. Drzwi wejściowe posiadają  szerokość pozwalającą na wjazd wózkiem inwalidzkim. Przy wejściu głównym na ścianie elewacyjnej znajduje się dzwonek, jednak jest on umieszczony za wysoko i osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego jak i dzieci nie mają możliwości skorzystania z niego. Przy wejściu głównym nie ma też odpowiedniej rampy umożliwiającej wjazd wózkiem osobie ze szczególnymi potrzebami lub matce z dzieckiem w wózku. Konieczna jest pomoc innej osoby.

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego mają prawo wejść do budynku. Pracownicy są w tym zakresie przeszkoleni i wiedzą, że pies asystujący „pracuje” i nie można go w żadnym wypadku głaskać, nawoływać czy karmić.

Poruszanie się po parterze budynku jest możliwe dla osób z szczególnymi potrzebami.  Na parterze znajduje się toaleta, która nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Także piętro budynku  nie jest dostępne dla takich osób, ponieważ prowadzą tam jedynie schody, nie ma windy osobowej, ani żadnego urządzenia typu „schodowłaz”, które umożliwiałaby wejście na piętro. Do wyjścia  ewakuacyjnego znajdującego się w szatni przedszkola prowadzą trzy schodki. Wyjście jest oznakowane odpowiednimi elementami odblaskowymi.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Placówka nie posiada informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej czy głosowej.  W przypadku ewakuacji, zostanie wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

 1. Budynek przedszkola przy ul. Sadowej 12.

 

Placówka przedszkola przy ul. Sadowej 12 jest połączona z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4. Wejście do oddziałów przedszkolnych znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego szkoły. Prowadzi tam chodnik z koski brukowej. Przy wejściu znajduje się parking dostępny dla rodziców oraz pracowników, brak jest natomiast wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku przedszkola prowadzą trzy schody i podest. Schody zabezpieczone są barierką. Drzwi otwierają się na zewnątrz, wejście prowadzi do małego holu. Następne drzwi prowadzą do głównego holu i szatni dla dzieci. Drzwi wejściowe posiadają  szerokość pozwalającą na wjazd wózkiem inwalidzkim. Przy wejściu do szatni, na ścianie znajduje się dzwonek. Przy wejściu głównym nie ma odpowiedniej rampy umożliwiającej wjazd wózkiem osobie ze szczególnymi potrzebami lub matce z dzieckiem w wózku. Konieczna jest pomoc innej osoby.

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego mają prawo wejść do budynku. Pracownicy są w tym zakresie przeszkoleni i wiedzą, że pies asystujący „pracuje” i nie można go w żadnym wypadku głaskać, nawoływać czy karmić.

Poruszanie się po budynku placówki jest możliwe dla osób z szczególnymi potrzebami.  Na terenie przedszkola znajduje się toaleta, która nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. Placówka nie posiada informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej czy głosowej.  W przypadku ewakuacji, zostanie wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2